Ogólne warunki handlowe

 • Spis treści
 • Zakres stosowania
 • Zawarcie umowy
 • Prawo do odstąpienia od umowy
 • Ceny i warunki płatności
 • Warunki dostawy i wysyłki
 • Zastrzeżenie własności
 • Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 • Odpowiedzialność
 • Specjalne warunki przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta
 • Realizacja bonów promocyjnych
 • Prawo właściwe
 • Właściwość miejscowa sądu
 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy PPO Personalized Products Online GmbH (zwanej dalej "Sprzedającym") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedającym w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków handlowych Klienta jest niniejszym wykluczone, o ile nie uzgodniono inaczej

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamawiania. Klient może ponadto złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

przesyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie ma w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
poprzez dostarczenie zamówionego towaru do Klienta, w którym to przypadku decydujące jest otrzymanie towaru przez Klienta, lub
poprzez zażądanie od klienta zapłaty po złożeniu zamówienia przez klienta.
Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych możliwości wystąpi jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się na koniec piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności "PayPal Express", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków użytkowania PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli Klient podczas procesu składania zamówienia online wybierze "PayPal Express" jako metodę płatności, to klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, wydaje jednocześnie zlecenie płatnicze firmie PayPal. W takim przypadku Sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie, gdy Klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedawcę i przesłany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedawcy i jest dostępny nieodpłatnie dla Klienta poprzez chronione hasłem konto klienta po podaniu odpowiednich danych do logowania, o ile Klient przed złożeniem zamówienia założył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.7 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem polskim.

2.8 Realizacja zamówienia i kontakt odbywa się z reguły za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej realizacji zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedającego lub osoby trzecie, którym sprzedający zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami łącznymi, zawierającymi ustawowy podatek od wartości dodanej. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w danym opisie produktu.

4.2 Klient zostanie poinformowany o możliwościach płatności w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeśli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 Jeśli płatność odbywa się za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", płatność jest realizowana za pośrednictwem operatora płatności SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowe online z procedurą PIN/TAN, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", musi się odpowiednio legitymować podczas procesu płatności i musi potwierdzić dyspozycję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza jest wówczas niezwłocznie realizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" dostępne są dla klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 W przypadku wyboru sposobu płatności "Zakup na konto", cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania sposobu płatności zakup na konto tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tego sposobu płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W tym przypadku sprzedający poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym. Sprzedający zastrzega sobie ponadto prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze formy płatności zakup na konto oraz do odrzucenia tej formy płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, decydujący jest adres dostawy podany w internetowym formularzu zamówienia. Odmiennie, w przypadku wyboru sposobu płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeśli firma transportowa zwróci sprzedającemu wysłany towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, gdy nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy, lub gdy tymczasowo nie mógł przyjąć oferowanego świadczenia, chyba że sprzedawca uprzedził go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.3 Jeśli Klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta z chwilą, gdy Sprzedawca wydał rzecz spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru w zasadzie dopiero w momencie wydania towaru klientowi. Niezależnie od powyższego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na Klienta, również w przypadku konsumentów, z chwilą wydania towarów przez Sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, jeżeli Klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub instytucji.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedający, przy zachowaniu należytej staranności, zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrywającą. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie wzajemne zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy z przyczyn logistycznych

6) Zastrzeżenie własności

6.1 W odniesieniu do konsumentów Sprzedający zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru do momentu uiszczenia pełnej należnej ceny zakupu.

6.2 W stosunku do przedsiębiorców Sprzedawca zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

6.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, jest on uprawniony do odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient z góry przenosi na Sprzedawcę wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wobec osób trzecich w wysokości odpowiedniej wartości faktury (łącznie z podatkiem VAT). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został odsprzedany bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności również po dokonaniu cesji. Uprawnienie sprzedającego do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności tak długo, jak długo klient spełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

Jeżeli przedmiot zakupu jest wadliwy, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od tego obowiązują następujące postanowienia

7.1 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,

sprzedający ma wybór rodzaju późniejszego świadczenia;

w przypadku nowych towarów okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka;
w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są zasadniczo wykluczone;
termin przedawnienia nie biegnie na nowo, jeśli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.

7.2 Określone w powyższych punktach ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminu przedawnienia nie obowiązują w odniesieniu do

do rzeczy, które zostały użyte zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość,
do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu nakładów Klienta, jak również
w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.

7.3 Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o złożenie reklamacji dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli Klient tego nie uczyni, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Odpowiedzialność

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wszystkie umowne, quasi umowne i ustawowe roszczenia, w tym roszczenia deliktowe, za szkody i zwrot nakładów w następujący sposób:

8.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń z jakiegokolwiek tytułu prawnego

w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
w przypadku umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
na podstawie przyrzeczenia gwarancji, o ile nic innego nie jest w tym zakresie uregulowane,
na podstawie odpowiedzialności obowiązkowej, jak np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.2 Jeżeli Sprzedający naruszy w sposób niedbały istotne zobowiązania umowne, odpowiedzialność ogranicza się do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, chyba że zgodnie z poprzednim punktem odpowiedzialność jest nieograniczona. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na Sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie klient może regularnie liczyć.

8.3 W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wykluczona.

8.4 Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Sprzedawcy za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

9) Szczególne warunki przetwarzania towarów według określonych specyfikacji klienta

9.1 Jeżeli zgodnie z treścią umowy Sprzedawca oprócz dostawy towaru jest zobowiązany do przetworzenia towaru zgodnie z określonymi specyfikacjami Klienta, Klient dostarczy Operatorowi wszystkie treści niezbędne do przetworzenia, takie jak teksty, obrazy lub grafiki w formatach plików, formatach, obrazach i rozmiarach plików określonych przez Operatora oraz udzieli Operatorowi niezbędnych w tym celu praw użytkowania. Za pozyskanie i nabycie praw do tych treści odpowiedzialny jest wyłącznie klient. Klient oświadcza i bierze na siebie odpowiedzialność za to, że ma prawo do korzystania z treści przekazanych sprzedawcy. W szczególności zapewni on, że nie zostaną przez to naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i dobra osobiste.

9.2 Klient zwalnia Sprzedawcę z roszczeń osób trzecich, które osoby te mogą wnieść przeciwko Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw przez umowne wykorzystanie treści Klienta przez Sprzedawcę. W tym kontekście klient ponosi również uzasadnione koszty koniecznej obrony prawnej, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty adwokackie w wysokości ustawowej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie. W przypadku roszczenia osoby trzeciej klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Sprzedawcy wszystkich informacji wymaganych do rozpatrzenia roszczeń i obrony, zgodnie z prawdą i w sposób kompletny.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści przekazane w tym celu przez Klienta naruszają ustawowe lub urzędowe zakazy lub obrażają zwykłą przyzwoitość. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

10) Realizacja bonów promocyjnych

10.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których Klient nie może nabyć (zwane dalej "Bonami Promocyjnymi"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym okresie.

10.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

10.3 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

10.4 W ramach jednego zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden bon promocyjny.

10.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostałe środki nie będą zwracane przez Sprzedawcę.

10.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

10.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce, ani nie jest oprocentowane

10.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu przez klienta towaru opłaconego w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

10.9 Bon promocyjny jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie przez osobę na nim wymienioną. Przeniesienie bonu promocyjnego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia materialnej kwalifikacji danego posiadacza bonu.

11) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko wtedy, gdy przyznana ochrona nie jest wyłączona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

12) Właściwość miejscowa sądu

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz celowy prawa publicznego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca jest jednak w każdym przypadku uprawniony do wniesienia sprawy do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

13) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

13.1 Komisja UE udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.

13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.